O nás
27.05.2006 136431 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133611 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

11.07.2015 / 23:57Jaromír Šrámekčtenost 18886e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Mezi příznivci pomýlených léčebných postupů nemůže zavládnou větší radost, než když zjistí, že se některý jejich postup používá i ve skutečné medicíně. Jedním z takových preparátů je chloritan sodný, který je registrován jako tzv. orphan drug.[1] Je ale skutečně na straně příznivců CDS důvod jásat? Blíží se ten okamžik, kdy bude kolektivu Oty Nepilého odňat bronzový Bludný balvan, protože obdrží Nobelovu cenu? A to vše z toho důvodu, že je chloritan sodný pod označením NP001 testován jako lék v terapii amyotrofické laterální sklerózy.[2]

Orphan drug
Vzácné onemocnění (orphan disease) je samovysvětlující pojem, přesné vymezení je poněkud odlišné v EU a v USA. Orphan druh se používá k označení léku používaného v terapii vzácných onemocnění. Zatímco u běžných onemocnění nebývá problém získat patřičně velkou populaci pacientů a realizovat studii, ve které jsou srovnávány skutečně homogenní a až na intervenci ekvivalentní skupiny pacientů, u vzácných chorob toto nebývá možné. Výzkumný tým může obvykle sehnat jen poměrně málo pacientů a při provedení dvojitě zaslepené studie obvykle nelze počítat s tím, že by byly obě skupiny ekvivalentní. Síla výsledků takových studií je proto obvykle poměrně malá, výsledek mohl být výrazně zkreslen náhodnými vlivy, které výzkumník nemohl podchytit. Pokud již studie proběhly, třeba i v několika centrech, a jejich výsledek je dostatečný k registraci, nastává další problém. Aby se výrobci zaplatily náklady do vypršení patentové ochrany, musela by být cena léku tak vysoká, že by si ji prakticky žádné zdravotnictví nemohlo dovolit.
Dále je třeba si uvědomit, že v průběhu 20. století docházelo k postupnému zpřísňování nároků kladených na léky před zavedením na trh. Tím samozřejmě výrazně vzrostly i náklady na vývoj léků a tedy dále klesala rentabilita vývoje orphan drug. Začalo být tedy zřejmé, že bude třeba legislativně vymezit vývoj orphan drug tak, aby se opět staly atraktivními pro farmaceutické firmy.
První krok byl proveden v roce 1983 v USA, kdy byl přijat The United States Orphan Drug Act. V EU bylo legislativní postavení orphan drug vymezeno Nařízením rady 141/2000. Pokud je látka zařazena do seznamu orphan druh, představuje to pro farmaceutickou firmu výhody, podle regionu např. v podobě daňových úlev, snazší registrace nebo snazšího přístupu ke grantům. Pravidlem je zajištění exkluzivity na trhu nezávislé na patentové ochraně; v USA je exkluzivita zajištěna 7 let, v EU dokonce 10 let. Status orphan drug, včetně zajištění exkluzivity pro firmu, nemusí získat jen nově vyvinutá molekula. Status může získat i látka již existující, pokud je použita ve zcela nové indikaci. Tak například takový thalidomid (Contergan) se používá jako orphan drug v terapii mnohočetného myelomu a lepry. Konečně status orphan drug může získat i molekula, kterou není možné patentovat, například oxid arsenitý v terapii promyelocytární leukemie.[3,4]

Amyotrofická laterální skleróza
Amyotrofická laterální skleróza je vzácné onemocnění, při kterém dochází zejména k degeneraci a postupnému zániku motoneuronů zadních rohů míšních.
U části případů je onemocnění dědičné s mendelovskou dědičností, příčinou může být mutace několika různých genů. U většiny případů není vliv dědičnosti tak výrazný, ale i v těchto případech bývá v rodinách nemocných vyšší četnost běžných neurodegenerativních onemocnění. V těchto případech se hovoří o sporadické formě onemocnění. Byla identifikována řada faktorů z prostředí, které mohou zvyšovat riziko onemocnění, např. vysoký nebo nízký věk matky při porodu, intenzivní fyzická aktivita nebo kouření. Jednoduchá a zřetelná příčina onemocnění není známa.[5]

Onemocnění má na úrovni buněk a tkání čtyři poměrně charakteristické rysy:[6]
1. Zanikající neurony mají cytoplazmu vyplněnou proteinovými agregáty.
2. Je porušena funkce RNA a RNA-vázajících proteinů v neuronech i v okolních buňkách.
3. Je porušena architektura i funkce cytoskeletu motoneuronů.
4. Často je zánik motoneuronů ovlivněný okolními buňkami podílejícími se obecně na zánětlivé reakci v nervovém systému. Interakce zanikajících motoneuronů s okolními buňkami je poměrně složitá. Okolní buňky mohou mít na motoneurony vliv protektivní i toxický, což je činí zajímavým cílem pro terapeutický zásah.

Bohužel v současné době není znám žádný postup, který by významným způsobem zlepšil špatnou prognózu nemocných. V terapii onemocnění se zkouší a zkoušela řada různých postupů založených na snaze zasáhnout některý z procesů podílejících se na zániku motoneuronů. Z poslední doby jsou známé například experimenty s aplikací kmenových buněk, o kterých se předpokládá, že po aplikaci povedou ke změně mikroprostředí v okolí poškozených motoneuronů a tím alespoň zpomalí progresi. Méně známou oblastí výzkumu je snaha utlumit aktivitu mikrogliových buněk, které v centrálním nervovém systému působí jako protějšky makrofágů. Aktivované mikroglie hrají roli v zániku motoneuronů a proto je možné předpokládat, že potlačení jejich aktivity by mohlo minimálně zpomalit průběh onemocnění.

Preparát NP001
Během experimentů in vitro bylo zjištěno, že chloritan sodný může tlumit aktivitu makrofágů. Mikrogliové buňky jsou makrofágům blízké nejen funkcí, ale i svým embryonálním původem. V okolí zanikajících motoneuronů bývají mikrogliové buňky aktivované, nabízí se otázka, nakolik je aktivace mikrogliových buněk průvodním jevem zániku motoneuronů a nakolik se na zániku aktivně podílí. Současné poznatky jsou takové, že aktivované mikroglie se mohou podílet na progresi, tedy že útlum jejich aktivity by mohl zpomalit progresi onemocnění.
Pokusy s podáváním preparátu NP001 zvířecímu modelu ALS, myši s mutací genu SOD1, byly poměrně nadějné v tom smyslu, že přežití léčených myší se znatelně prodloužilo ve srovnání s neléčenými. Proto bylo přistoupeno ke klinickému testování na lidských dobrovolnících. Navzdory toxicitě preparátu byla snášenlivost intravenózního podávání poměrně dobrá. Byly pozorovány změny některých markerů aktivace imunitního systému, takže k interakci NP001 s imunitním systémem zřejmě skutečně dochází.[7] Proto bylo přistoupeno k další studii, tentokráte již s cílem ovlivnit průběh vlastního onemocnění. Studie byla provedena jako dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie s dvojím dávkováním NP001. Autoři celkově neprokázali statisticky významné zpomalení progrese onemocnění, ovšem při detailnější analýze výsledků bylo prokázáno zpomalení progrese u pacientů s vyšší dávkou NP001 a s hladinou sérového C-reaktivního proteinu vyšší než medián.[8] Problém je, že jiné markery aktivity imunitního systému nevyhazovaly statisticky významný vztah k odpovědi na NP001. Takový výsledek sice může znamenat, že existuje podskupina pacientů, které by postup mohl pomoci, ale stejně tak může být výsledek pouze artefakt, produkt tzv. statistického rybaření v souboru s malým počtem pacientů.

Shrnutí
Případ preparátu NP001 je hezkou ukázkou toho, že i v prostředí patentové ochrany léků a existence nepatentovatelných molekul lze klinicky zkoumat léky, které nelze patentovat a tedy standardní cestou jsou pro farmaceutické firmy neatraktivní. Doposud publikované výsledky ani zdaleka nepotvrzují představy konzumentů MMS/CDS/... jako všeléků o tom, že by jejich oblíbené průmyslové bělidlo bylo odbornými autoritami akceptovaným lékem. Ve skutečnosti jde o biologicky poměrně dobře zdůvodněný výzkum, na který navázalo standardní klinické testování v režimu orphan drug. Bohužel výzkum, který se podle dosud publikovaných výsledků jeví jako málo nadějný.
Takže to, že se chloritan sodný objevil pod označením NP001 mezi testovanými léky, není ani důvod obavám o fungování regulačních orgánů v oblasti farmacie ani důvod k radosti mezi příznivci vnitřního užívání bazénové chemie. Je to prostě jen další ukázka "nudného" výzkumu, který ani zdaleka není omezen jen na "zažité postupy".

Literatura
[1] http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/orphans/2013/07/human_orphan_001218.jsp&mid=WC0b01ac058001d12b

[2] The ALSUntangeled Group: ALSUntangeled No. 19: Sodium chlorite. Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration 2013;14:236-238

[3] Horák P: Léčivé přípravky pro vzácná onemocnění. Solutio 2012; online http://www.medon-solutio.cz/online2012/index.php?linkID=txt16

[4] Orphanet: About orphan drugs. na webu Orpha.net, online: http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Education_AboutOrphanDrugs.php

[5] Kiernan MC et al.: Amyotrophic lateral sclerosis. The Lancet 2011;377(9769): 942–955

[6] Peters OM et al.: Emerging mechanisms of molecular pathology in ALS. JCI 2015;125(5):1767-1779

[7] Miller RG et al.: NP001 regulation of macrophage activation markers in ALS: a phase I clinical and biomarker study. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2014;15(7-8):601-9

[8] Miller RG et al.: Randomized phase 2 trial of NP001-a novel immune regulator: Safety and early efficacy in ALS. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 20159;2(3):e100
CDS uznán jako lék? | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11350 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9317 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2607 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5621267
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE