O nás
27.05.2006 135265 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 132900 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

27.03.2015 / 18:06redakcečtenost 15511e-mailkategorie: bludný balvanverze pro tisk
Komitét pro udělování Bludných balvanů při Českém klubu skeptiků Sisyfos oznamuje, že v kategorii družstev za rok 2014 získává stříbrný Bludný balvan

Akademické duo Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století


Především je potřebí definovat, co to ta exopolitika vlastně je. To jsme se naštěstí dozvěděli díky iniciativě Katedry politologie vedené prof. PhDr. Vladimírou Dvořákovou, CSc., která zadala v červnu 2013 studentu politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Bc. Ladislavu Zelinkovi téma diplomové práce: „Exopolitika a problém bezpečnosti v 21. století“ a ustanovila vedoucím práce doc. PhDr. Vladimíra Proroka, CSc. Ladislav Zelinka odevzdal svou diplomovou práci ve shodě se zadáním na jaře 2014 a před obhajobou ji oponoval Ing. Aleš Lisa, Ph.D. Jelikož písemné posudky vedoucího práce i oponenta byly kladné a oba autoři posudků navrhli shodně známku 2, proběhla obhajoba práce v červnu 2014 hladce a Ladislav Zelinka dosáhl akademického titulu Ing.

Ve své práci Ing. Zelinka tvrdí, že základní definice exopolitiky byla podána Alfredem Webrem přibližně v r. 2000. Tehdy totiž americký právník a mírový aktivista uveřejnil elektronickou knihu „Towards a Decade of Contact: Preparing for re-integration into Universe Society“, v níž píše, že exopolitika obrátí naše chápání vesmírné inteligentní společnosti vzhůru nohama! Exopolitika totiž tvrdí, že vesmír obsahuje vysoce organizovanou interplanetární, intergalaktickou a mnohorozměrnou kosmickou inteligentní společnost, od níž je lidstvo izolováno v záměrné karanténě. Ta by měla podle Webra v blízké budoucnosti skončit, jak o tom svědčí četné příznaky brzkého začlenění lidstva do Vesmírné společnosti díky již navázaným kontaktům s mimozemšťany.

Z této domněnky pak vycházejí jednotlivá tvrzení a úvahy v Zelinkově diplomové práci. Citujme několik výmluvných příkladů:
str. 5: V průměru okolo 5 − 30% ze zaznamenaných pozorování UFO zůstává klasifikováno jako nevysvětlitelné − a ETH (Extra-Terrestrial Hypothesis) je zde jediné rozumné vysvětlení.
str. 9: Zatím neexistuje fakulta či katedra exopolitiky na žádné vysoké škole ve světě (k lednu 2014), ani jiné související pracoviště na akademické půdě. Exopolitika se dosud rozvíjí pouze v laické sféře občanské společnosti a tvoří ji jednotliví badatelé a nezávislé organizace.
str. 11: Akademických článků na téma UFO je minimum. Ohledně tohoto tématu panuje ve vědecké obci určitá skepse či bázeň. Přitom jednostranné a priori odmítání UFO není podložené ani vědecké.
str. 13: Jak se exopolitika domnívá, UFO nejen existuje, ale ovlivňuje náš svět mnohem větší mírou, než se obecně věří.
str. 14: Exopolitika by mohla být obdobně definována jako "společenskovědní teorie, podle níž je lidská společnost ovlivňována mimozemským faktorem".
str. 15-16 (Nejčastější požadavky občanů):
1) odtajnění dosud utajovaných skutečností týkajících se UFO a kontaktů s jinou
vyspělou civilizací,
2) oficiální uznání existence života ve vesmíru, případně veřejná parlamentní slyšení
na toto téma,
3) předání mimozemské agendy a rozhodování v této oblasti pod kontrolu
občanů a veřejnosti,
4) umožnění, legalizování a navázání kontaktů s vesmírnými civilizacemi,
například i včetně prosazení příslušné legislativy,
5) využívání dosud skrývaných technologií a zdrojů energie.
str. 18: Zvláštními osobami v tomto výčtu jsou ještě tzv. kontaktéři, tedy ti, kteří se podle vlastní výpovědi nějakým způsobem dostali osobně do kontaktu s mimozemskými bytostmi. Jejich výpovědi jsou brány s opatrností, avšak vážně.
str. 53: Problém UFO a bezpečnosti je jednou z takových skutečností, a zatímco současná věda se jí vyhýbá a mlčí, exopolitika tuto mezeru doplňuje, danou problematiku zkoumá a podává k ní vysvětlení.
Na str. 56 − 64 se pak pan Zelinka dopouští skandálního zneužití autorit prof. J. R. Oppenheimera a A. Einsteina pomocí faksimile údajného dopisu obou vědců presidentu USA Trumanovi z r. 1947. Koncept dopisu není signován a z kontextu vyplývá, že dopis autoři prezidentovi vůbec neposlali. Zelinka však z konceptu vyvozuje, že oba proslulí odborníci se již v r. 1947 zabývali problematikou nastolenou posléze exopolitikou a dospívali přitom k obdobným závěrům jako později v práci hojně citovaní protagonisté exopolitiky.
V seznamu literatury použité v diplomové práci (str. 54) je jen jedna citace na studii publikovanou v recenzovaném mezinárodním vědeckém časopise [S. D. Baum et al., Acta Astronautica 68 (2011), 2114]. Paradoxně však Ladislav Zelinka na str. 6 své diplomové práce ji komentuje takto: "...článek z Acta Astronautica je bezesporu přínosný, nevykazuje ale téměř žádnou souvztažnost s fakty, s nimiž pracuje exopolitika", takže logicky lze klást otázku, proč tu práci vůbec citoval.

Jelikož ani vedoucímu práce, ani oponentovi tyto hrubé přestupky proti kritické vědecké metodě zjevně nevadily a Ladislav Zelinka odešel do praktického života obdařen akademickým titulem, lze Fakultě mezinárodních vztahů navrhnout, aby zřídila katedru exopolitiky a tím získala kýžené světové prvenství. Pro akreditaci tak perspektivního oboru, jehož obsahem nic není, by měla už kvalifikované minimálně tříčlenné personální obsazení (dva vědečtí pracovníci a chvalitebný postdoc).

Pro povzbuzení v tomto úsilí udělujeme stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev akademickému duu ve složení: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc., Ing. Aleš Lisa, Ph.D.

Sedmnácté předávání Bludných balvanů 2014 - fotogalerie

Video - Bludný balvan za rok 2014
Stříbrný Bludný balvan v kategorii družstev za rok 2014 - Akademické duo Katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze za pionýrské prosazení exopolitiky jako vědecké disciplíny již ve druhé dekádě XXI. století | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 9429 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 8553 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 19. 9. 2018, 17:00 hodin
1. Claire Klingenberg: Cesta kolem skeptického světa za 45 ...

Přednášky ostatní
31.05.2018 4270 hits
Kladno - 12. června 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

mimořádně začátek v 17.30 !!!

Tuková tkáň: Víc než jen zásobárna energie.

Přednáší

MUDr. Jaromír Šrámek
Ústav histologie a embryologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita ...

Přístupy od 3/2006
5577349
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE