MENU
About - czech
27.05.2006 136430 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

How to get the membership - czech
Here you can read the Statute of Sisyfos Association.

Here is downloadable application of members of our association.
About
27.05.2006 133610 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

29.04.2014 / 01:26Leoš Kyšahits 14305e-mailprintable version
Český klub skeptiků Sisyfos nabízí od 1. 5. 2014 ve spolupráci s dobrovolnými donátory v čele s Václavem Dejčmarem částku ve výši 1 020 000 Kč té osobě, která v kontrolovaném dvojitě zaslepeném experimentu prokáže existenci paranormálních schopností, respektive takových schopností, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné.

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos byla vyhlášena prvního ledna 2014. Český klub skeptiků Sisyfos se zavázal vyplatit každému, kdo výše zmíněné paranormální schopnosti prokáže, deset tisíc korun a výsledky daného experimentu zveřejnit. Navíc, pokud ve Výzvě uchazeč obstojí, zavazuje se Sisyfos takového člověka doporučit do testování nadace Jamese Randiho, kde v případě kladného výsledku je možno získat 1 000 000 USD. Doporučení od univerzitního akademika nebo od národní vědecko-výzkumné organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně - One Million Dollar Paranormal Challenge.

Na rozdíl od Randiho One Million Dollar Paranormal Challenge se může k Paranormální výzvě kdokoliv dobrovolně připojit a nabídnout navýšení finanční odměny pro toho, kdo ve dvojitě zaslepeném experimentu překoná stanovenou hranici úspěchu 1:10 000. K Paranormální výzvě se nyní připojili Václav Dejčmar, který navýšil odměnu o 1 000 000 Kč a anonymní dárce, který se též zavázal vyplatit úspěšnému částku 10 000 Kč. Stejnou částku pak v případě úspěchu vyplatí i Klub skeptiků. K navýšení odměny se může přidat každá osoba, která se v čestném prohlášení (od částky 10 000 notářsky ověřeném) zaváže do jednoho měsíce vyplatit přislíbenou částku tomu, kdo překoná stanovenou hranici úspěchu.

Vzhledem k navýšení odměny byla Výzva upravena jako dvoukolová. V prvním kole je stanovena hranice úspěchu 1:1000. Tomu, kdo hranici překoná, budou vyplaceny zpět náklady na experiment stanovené ve smlouvě. Účastník, který projde prvním kolem, postupuje do kola druhého. V něm je kritérium úspěchu nastaveno na 1:10 000. Pokud uchazeč projde i druhým kolem, bude mu vyplaceno Václavem Dejčmarem 1 000 000 Kč a ostatními donátory předem dohodnutá částka.

Výzva, která byla vyhlášena 1. 1. 2014 a to na dobu neurčitou, navazuje na ukončenou Evropskou skeptickou milionovou cenu, kterou v roce 2013 vyhlásil belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO pro každého, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Během jednoho roku proběhly na území Evropy testy různých paranormálních schopností z oblastí jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, proutkařství, apod. Nikdo z účastníků těchto testů neuspěl, respektive nedosáhl přesvědčivého výsledku. Přestože v Evropě výzva trvala celý rok a v České republice půl roku, objevilo se i u nás mnoho zájemců, kteří nakonec z různých důvodů připravované testy nepodstoupili.

Český klub skeptiků Sisyfos ve shodě se světovým skeptickým myšlením zachovává přístup otevřené mysli k fenoménům, které věda považuje za krajně nepravděpodobné nebo nemožné, a nebrání se dát prostor osobám, v tyto fenomény věřící, je prokázat za podmínek dvojitě zaslepeného kontrolovaného experimentu.

Jak budou testy probíhat? Přihlásit se na Paranormální výzvu Českého klubu skeptiků Sisyfos může každý občan České republiky i Slovenské republiky. Základem výzvy je kontrolovaný, dvojitě zaslepený experiment. Každý uchazeč je povinen popsat fenomén, který je připraven demonstrovat, a zároveň navrhnout jednoduše proveditelný a průkazný experiment. Organizační výbor Výzvy návrh experimentu upraví podle zásad vědecké metody. Popis takového experimentu pak před samotným testováním musí být schválen oběma stranami, tedy jak uchazečem, tak Organizačním výborem Výzvy. Toto schválení proběhne podpisem smlouvy mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků Sisyfos, ve které bude jak přesný popis experimentu, tak prohlášení uchazeče, že při absolvování testu nebude žádným způsobem podvádět, nebude používat žádné kouzelnické triky ani nepovolené přístroje. Pokud bude odhalen, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit a to i při zpětném zjištění. Bez takové smlouvy není experiment přípustný. Experiment podle požadavků pouze jedné strany není možné provést. Obě strany také odsouhlasí natáčení kamerou celého experimentu pro pozdější vyhodnocení a kontrolu vylučující případný podvod. Záznam může být rovněž klubem Sisyfos zveřejněn. Stejně tak může uchazeč v případě úspěchu tento záznam zveřejnit sám, pokud se obě strany nedohodnou na společné formě zveřejnění.

Popis experimentu, který bude schválen oběma stranami, pak musí být během celého testu přesně dodržen oběma stranami, jinak bude celý experiment prohlášen za neplatný. Obě strany, uchazeč i Organizační výbor Paranormální výzvy, stvrdí platnost testu podpisy pod protokoly ještě před vyhodnocením samotného testu.

Vyloučeny jsou experimenty, které by mohly být nebezpečné pro člověka nebo zvíře, v rozporu s etikou a dobrými mravy, návrhy vedoucí k porušení státních zákonů, kouzelnické triky a léčba chorob nebo deformit.

Úspěch a náklady
Jakýkoliv experiment, který bude v rámci Paranormální výzvy prováděn, musí splňovat kritérium dvojitého zaslepení. To, kdy je výsledek experimentu úspěšný či nikoliv, musí být jasně předem definováno uchazečem a Českým klubem skeptiků Sisyfos. Kritériem úspěchu v rámci experimentu je výsledek, jehož náhodné nastání odpovídá pravděpodobnosti 1:10 000. Bez jasně stanoveného a důvěryhodného popisu dvojitého zaslepení není experiment možný.

Podobně jako při Evropské milionové ceně i v případě experimentů v rámci Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos může mít uchazeč po celou dobu dvojitě zaslepeného experimentu svého pozorovatele v té skupině, ve které sám nebude účasten.

Zároveň v obou skupinách testu je bezpodmínečná účast odborníka na podvodné provádění paranormálních jevů ze skupiny Falešní hráči, který bude hlídat dodržování pravidel oběma stranami, tedy jak uchazečem a jeho pozorovatelem, tak členy Českého klubu skeptiků Sisyfos, aby nedošlo k úmyslnému či neúmyslnému porušení závazných pravidel experimentu.

Každý uchazeč musí uhradit vstupní poplatek 3 000Kč. Vstupní poplatek slouží i k uhrazení nákladů na experiment. Náklady se rozumí nákup nutného materiálu či vybavení pro provedení samotného experimentu (případně pronájem nějakých specifických prostor). Pokud nutné náklady na uchazečem navrhnutý experiment převýší 3 000Kč, je uchazeč povinen doplatit rozdíl. Je-li částka na přípravu experimentu vyšší, pak ji musí uhradit uchazeč v plné výši ještě před proběhnutím experimentu.

Náklady experimentu musí být jasně vymezeny ve smlouvě mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků, respektive Organizačním výborem Paranormální výzvy Českého klubu Skeptiků, který jej bude v případě přípravy a provádění experimentů zastupovat. Náklady je potřeba zaplatit vždy před provedením experimentu. V případě, že uchazeč v Paranormální výzvě uspěje, budou mu náklady proplaceny spolu s vítěznou částkou a to do jednoho měsíce od vykonání experimentu.

Jakékoliv případné nejasnosti je vždy nutné vyřešit před samotným experimentem a přesně je popsat ve smlouvě na základě oboustranné dohody. Bez této dohody na všech podmínkách experimentu, které budou stvrzeny podpisy obou stran na smlouvě, není možné, aby byl experiment proveden, a tedy není možné ani vymáhat provedení experimentu za podmínek požadovaných pouze jednou či druhou stranou. Zpětně lze napadnout výsledek experimentu jenom v případě, kdy byl jednoznačně z videozáznamu experimentu prokázán podvod jedné či druhé strany. V případě neúspěchu mohou uchazeči podstoupit experiment znovu za případně upravených podmínek. V případě doložených závažných pochybností o regulérnosti výsledku má právo Organizační výbor zorganizovat nový experiment.

Po úspěšném vykonání prvního kola bude s uchazečem sepsána nová smlouva pro kolo druhé.

Uchazeči mohou kontaktovat organizační výbor buď přes webové stránky www.paranormalnivyzva.info nebo na emailové adrese milionovacena@sisyfos.cz
Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos navyšuje odměnu o 1 000 000 Kč | Sisyfos - Czech Skeptics' Club
News - czech
17.03.2018 11349 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Lectures in ASCR - czech
02.01.2018 9314 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Other lectures - czech
27.09.2018 2606 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Hits since 3/2006
5621228
TOPlist
Statistics since
25.05.2006