O nás
27.05.2006 136431 hits
Český klub skeptiků SISYFOS

Skepticismus

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a ...

Jak se stát členem
Zde si můžete přečíst stanovy sdružení Sisyfos.

Zde lze stáhnout přihlášku za člena našeho sdružení.

Roční členský příspěvek činí
300,- Kč

číslo účtu:
4444444444 (10 čtyřek)
kód banky 2010

Kontaktní adresa
Českého klubu skeptiků SISYFOS:
Zdeněk Jonák
U Dejvického rybníčku 25/1976
160 00 Praha 6

e-mail: zdenek.jonak@hotmail.com
About
27.05.2006 133611 hits
Czech Skeptical Club SISYFOS

Skepticism

The Czech Skeptics Club Sisyfos is a member of the international skeptical movement which has been initiated in U.S.A. in 1976 by scientists and philosophers who reacted against the rise of irrationality in the community. Among the founders of the newly established society ...

29.12.2007 / 20:41Jiří Heřtčtenost 42955e-mailkategorie: článekverze pro tisk
Na alternativním terapeutickém nebi se objevují stále nové a stále zářivější hvězdy. Některé zažehnou léčitelé, jiné prosazují lékaři. Ale jen za některé se bijí v parlamentě naši politici, kteří neváhají vyhrožovat ministru zdravotnictví soudními žalobami, když nebude metoda uznána státem jako zázračná terapeutická a preventivní panacea. To je případ homocysteinu (Hcy). Lékařem, který u nás už léta tuto novou terapii prosazuje, je MUDr. Karel Erben, viceprezident Svazu pacientů, a bojovnou poslankyní, která 1. února letošního roku interpelovala ministra zdravotnictví, je Jiřina Fialová (KSČM).

Homocystein je aminokyselina, která vzniká v našem organismu při metabolismu methioninu. Je to působek, který zasahuje do řady biochemických procesů, které podmiňují základní funkce buněk Všeho moc však škodí, vyšší hladina Hcy v krvi je toxická. Už v 60. letech 20. století se zjistilo, že v případě, kdy je v těle ve dvojím zastoupení gen, odpovědný za odbourávání Hcy, rozvine se dědičná metabolická choroba, tzv. „homozygotní homocystinurie“, charakterizovaná silně zvýšenou hladinou Hcy. Objevují se poruchy růstu, vidění, ale především krevní srážlivosti a vznikají trombózy. Těžší formy končí smrtí. Z toho vyvodil v r.1969 McCully, že by i mírné zvýšení hladiny Hcy mohlo být příčinou cévních chorob, především aterosklerózy, a tedy i jejích důsledků - infarktů a cévních mozkových příhod. Vedlo ho k tomu i experimentální zjištění, že Hcy přispívá k oxidaci cholesterolu v jeho nebezpečnější formu, poškozuje cévní stěnu, zvyšuje srážlivost krve a zvyšuje produkci volných radikálů. Protože se zjistilo, že hladinu Hcy v krvi lze příznivě ovlivnit podáváním vitaminů skupiny B, především B6, B12 a kyseliny listové, byl zcela logický předpoklad, že tímto způsobem lze léčit choroby cévního systému. Hypotéza to byla racionální a byla také ihned prověřována, jak v experimentech na zvířatech, tak i v klinických studiích. Podařilo se sice potvrdit, že po podávání vitaminů dojde skutečně k určitému snížení hladiny Hcy v těle, ale důkaz, že snížení jeho hladiny má příznivý efekt na výskyt cévních chorob, se nezdařil. Přesto byl tento postup ihned některými nadšenci prohlášen za účinnou terapeutickou, ale také preventivní metodu, která by měla snížit výskyt chorob cévního systému a úmrtí na ně.

V naší republice se propagátorem tohoto názoru stal MUDr. Erben a Svaz pacientů, kteří opakovaně od r.2001 podávali všem ministrům zdravotnictví petice s požadavkem, aby se prováděl celostátní screening Hcy a poté i celostátní prevence civilizačních chorob podáváním vitaminů.

Nezůstalo ale jen u prevence kardiovaskulárních chorob. V r.1994 uveřejnil McCully další práci, „Carcinogenesis and Homocysteine Thilactone Metabolism“, ve které tvrdil, že Hcy je zodpovědný i za vznik nádorů. Podle jeho názoru „bez účasti Hcy většinou nádor nevznikne“. McCullyho názory převzal a ještě rozvinul dr. Erben. Tvrdí, že „homocystein je tedy jedinou známou a uznatelnou příčinou vzniku civilizačních chorob včetně nádorů“. (Meduňka, 3/2007) Větší nesmysl si nelze představit ve světle faktu, že existují desítky různých civilizačních chorob a jejich variant, a na druhé stejně široké spektrum nezávislých faktorů, které se na jejich vzniku mohou podílet.

Erben oproti McCullymu podstatně rozšířil paletu chorob, údajně léčitelných vitaminy a tedy snížením hladiny Hcy. Jak široký je záběr této terapie, naznačí stručný výčet: infarkty, mozkové příhody, nádory, Alzheimerova choroba, deprese, demence, migrény, chronická únava, vředová choroba, revmatická onemocnění, předčasné porody, potraty, vrozené vývojové vady, poruchy imunity, alergie, obezita atd. atd. atd. Víme při tom, že rozdílnost příčin chorob a mechanismu jejich vzniku vylučuje jednotnou terapii. Vědecká medicína panaceu neuznává, léčba musí být kauzální a specifická pro každou chorobu a vlastně pro každý individuální případ. V alternativní medicíně ovšem má většina „léků“ nebo metod charakter panacey, ať už je to akupunktura, Čehovského homeopaticky potencovaná slina, energie vysílaná psychotronikem nebo třeba výtažek z měsíčku.

Kdyby panacea existovala, byla by medicína vděčným a jednoduchým řemeslem. Jenže je to jinak. V dnešní medicíně založené na důkazech platí, že se musí používat jen takové léky, jejichž účinnost byla objektivně a bezpečně prokázána. Proto také už bylo věnováno nadějné homocysteinové hypotéze mimořádné úsilí a bylo uskutečněno několik multicentrických mezinárodních studií. Ty však hypotézu o možnosti léčit choroby snížením hladiny Hcy nepotvrdily. V minulém roce byly uveřejněny výsledky tří takových studií, NORVIT, HOPE 2 a VISP, provedené dvojitě zaslepenou metodou na několikatisícových souborech osob po infarktech nebo po cévních mozkových příhodách. I když se podařilo snížit hladinu Hcy, nemělo to žádný pozitivní efekt na výskyt a průběh kardiovaskulárních chorob a na úmrtnost. V jedné skupině studie NORVIT došlo dokonce po podávání vitaminu B6 a kyseliny listové ke 20% zvýšení výskytu infarktů a mrtvice, a dokonce se zvýšil počet nádorů o 40%. Názor vědecké medicíny na léčbu kardiovaskulárních chorob touto metodou je tedy jasný.

Jednoznačné stanovisko k homocysteinové teorii zaujala řada mezinárodních institucí, např. Americká kardiologická společnost. Rovněž u nás se k ní negativně vyjádřila Česká kardiologická společnost, která vydala i varování pro pacienty. Místo nové zázračné metody je nutno trvat na platných doporučeních: „Živit se racionální stravou s menším zastoupením tuků a bohatým podílem ovoce a zeleniny a mít dostatek zdravého pohybu.“ Pravidelné masové dodávání vitaminů, jak to žádá dr. Erben, může mít dokonce škodlivý efekt. Doplňovat vitaminy je nutné jen v řídkých případech jejich nedostatku. V letošním roce se k této záležitosti vyjádřili kardiologové znovu, po extempore poslankyně J. Fialové. Časopis Medical Tribune (4/2007) reprintoval závažný článek prof. R. Češky z Centra preventivní kardiologie, nazvaný Homocystein - pád velkého mýtu, který byl původně publikován v časopise „Kardiologie v primární péči“.

Jestliže v případě srdečně cévních chorob byla hypotéza o významu Hcy zdůvodněná - i když byla nakonec vyvrácena - tak předpoklad dr. Erbena, že lze snížením hladiny Hcy léčit desítky dalších, zcela různorodých chorob, už byl čistě spekulativní. Propagátoři této představy včetně dr. Erbena se ani nepokusili o důkaz účinnosti metody u těchto nemocí. A pokud se objevila seriózní vědecká práce, pak výsledek byl negativní. Tak dopadlo např. ověřování léčby demence.

Na tom všem by nebylo nic tak příliš zajímavého. Metod, který se zdály nadějné a které zklamaly, bylo už navrženo nepřehledné množství. Pozoruhodné však je, s jakou urputnou vytrvalostí a umanutostí a jakými způsoby je v naší republice prosazována metoda, jejíž účinnost byla vědeckou medicínou vyvrácena. Metodu šíří dr. Erben všemi cestami, v denním tisku, alternativním tisku, na webu a vydal už dvě knihy. První z nich, Jak pomoci tělu, aby se vyléčilo samo?, pro pacienty, a druhou, Homocystein, klíč ke zdraví z r.2005, pro lékaře. K propagaci metody zneužil dr. Erben i Svaz pacientů a obrací se jeho prostřednictvím peticemi na státní orgány.

A ještě pozoruhodnější než tato umanutost prosadit neúčinnou metodu je neustálé Erbenovo útočení na vědeckou medicínu a samozřejmě na „lékařsko-farmaceutický komplex“. Klasická jsou už jeho tvrzení, která používají všichni léčitelé: „Lékaři přestávají vidět celého člověka“. „Onkologům se nedaří dosahovat trvalého vyléčení“, což je lež, protože medicína dovede dnes trvale vyléčit přibližně 50% pacientů s rakovinou. Označovat chemoterapii, která je jednou ze tří základních účinných a standardních postupů při léčbě tumorů za léčbu lege artis považuje Erben za „ukázku pokrytectví a zaštítění málo úspěšně metody“ a onkologům podsouvá „zájem... dostávat odměny za ordinovanou chemoterapii“. Tvrzení, že chemoterapie je málo úspěšnou terapií, je jasná lež, protože u některých nádorů, např. dětského věku nebo u leukémií, je chemoterapie jedinou známou metodou (kromě transplantace kostní dřeně), která dovede tyto choroby vyléčit. Podle Erbena „... jde o rafinovaný systém a výsledek záměrné politiky odborníků, upřednostňujících zisk za vysoký odbyt prostředků chemoterapie před zájmem pacientů.“ To je těžká urážka onkologů, kteří se obětavě věnují obtížnému, nevděčnému a psychicky snad nejnáročnějšímu oboru medicíny. Erben mluví o zásadních chybách našeho zdravotnictví, což se prý týká nekauzálních způsobů léčení a cholesterolové teorie vzniku cévních chorob, což je podle něj „grandiózní omyl medicíny“. Opět lež. Cholesterol je bezpečně prokázán jako jeden z hlavních rizikových faktorů, jak ukazují nejen vědecké studie, ale i dlouholetá úspěšná léčebná praxe.

Ve všech jeho pracích najdeme hrubé omyly a zkreslování skutečnosti. Týž ráz má i jeho kniha „Homocystein - klíč ke zdraví“, která byl míněna jako kniha odborná. Už motto knihy: „Základy zdraví spočívají na enzymech, genech a mitochondriích ovlivňovaných přímo nebo nepřímo metabolismem homocysteinu, ostatní faktory mají menší význam“ prozrazuje neserióznost knihy. Tvrzení o dominantním vlivu Hcy nikdo nikdy neprokázal a lze je snadno popřít. Odborný ráz knihy diskreditují už první slova předmluvy: Lékaři prý poslušně nastupují cesty „do slepé uličky nekauzálního léčení a nespokojenosti pacientů“. „Je to cesta, na jejímž počátku musí lékař projít poznáním, že počátek většiny chorob je.... v poruše homocysteinu“. Tedy nikoli několikaleté studium, ale asi prozření, zjevení pravdy a víra mají být podle Erbena cestou k pravdě. Když dále čtu, že lékaři dnes stojí „na křižovatce dějin“ a že musí „odhodit poznatkový balast, který se odnesli z fakult“, a dále že česká polistopadová koncepce zdravotnictví zní: “Nechávat choroby vznikat a pak je draze, ale málo úspěšně léčit“, knihu odkládám jako neodborný a útočný škvár. Ostatně, vydání knihy v r.2002 odmítlo nakladatelství Karolinum a jeho recenzenti.

Bohužel Dr. Erben není sám, kde tímto způsobem útočí na medicínu. Kritikou vědecké medicíny a zřejmě zločinného „lékařsko-farmaceutického komplexu“ se ohánějí nejen mnozí léčitelé, ale i řada lékařů, kteří se dali na dráhu léčitelskou a kteří zvolili stejnou taktiku prosazování neúčinných metod a léků a sebeprosazování.

Pozoruhodným rysem těchto alternativních lékařů je agresivita i vyhrožování žalobami. Podle dr. Erbena „... Pacient má právo žalovat lékaře pro poškození zdraví z nedbalosti...., pokud k jeho léčení lékař nepoužil všechny dostupné poznatky a léčebné postupy...., ... .to se týká především homocysteinu“. Štafetu převzala po Erbenovi poslankyně J. Fialová, když tvrdila: „Lékaři o těchto poznatcích dosud mnoho nevědí. Objev je přitom podložen důkazem (!!!) snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění o více než 62% (??) a ptala se ministra: „dá ministerstvo impuls k doplnění vzdělání lékařů o prevenci civilizačních chorob, aby od nich odvrátilo nebezpečí soudních postihů za poškození zdraví nevyužíváním existujících poznatků?“. Krásná perspektiva! V parlamentu budou o odborných otázkách diskutovat, lhát a lékařům vyhrožovat laici. Podle návodu paní Fialové budou pacienti žalovat lékaře, když jim nebudou předpisovat Erbenovy potravinové doplňky. A o účinnosti terapeutických. metod bude rozhodovat v České republice soud.

Ještě maličkost. Dr. Erben odmítá, že by jím podporovaná panacea byla alternativní medicínou. Horlivě se zaštituje vědeckou medicínou a tvrdí, že metoda je výsledkem vědeckých výzkumů. Tato taktika ovšem patří k dnešnímu arsenálu zastánců alternativní medicíny. Na jedné straně odsuzování vědecké medicíny a odmítání jejích výsledků, na druhé straně dovolávání se její prestiže a žonglování s odbornou terminologií. K tomu se pak připojí nový „objev“, trochu fantazie a vyslovených nepravd, masivní reklama, demagogie, agresivita a hledání podpory u politiků, tak jak to zavedla kdysi homeopatie.

Ale jde Erbenovi skutečně o dobro pacientů? Liší se od jím odsuzované lékařsko-farmaceutické lobby, která usiluje jen o zisk? Těžko, protože právě o to zřejmě jde i Erbenovi. Založil soukromou „Poradnu podpory zdraví v R.M.A.Centru v Praze - Holešovicích, nabízí stanovení hladiny Hcy, což neplatí pojišťovna, ale pacient. Mluví o „přívětivé atmosféře jakéhosi neformálního a oficiálně neustanoveného klubu kolem poradny. Propaguje zaručený prostředek na snižování hladiny Hcy a na prevenci a léčbu všech chorob, preparát Alvea, obsahující potřebné vitaminy, a v poslední době další výrobek Ra-vit, který obsahuje výtažek z rakytníku. Je to tedy preparát „přírodní“, další nezbytnost u léků alternativní medicíny. Zatímco lékařům je taková reklama jejich praxe zakázána, Erben se chová jako klasický léčitel, nehledě k tomu, že jde o reklamu klamavou. A tvrzení, že dochází po snížení hladiny Hcy u jeho pacientů „...k zastavení růstu nádorů a ubývání metastáz se slábnutím doprovodných bolestí“, což nebylo nikdy ověřeno a nikde publikováno, je pak hrubě neetickým náborem zoufalých onkologických pacientů.

Končit musím obvyklým postesknutím: Quo usque tandem? Vzchopí se konečně odpovědné orgány, Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská společnost a Česká lékařská komora, zarazí někdy tento a podobné švindly lékařů, a začnou tak chránit pacienty před falešnými, nereálnými nadějemi a sliby?
Homocystein - Klíč ke zdraví? | Sisyfos - český klub skeptiků
Novinky
17.03.2018 11349 hits
Film GRYGAR na TV Prima ZOOM

Životní příběh významného českého vědce, který proslul především jako popularizátor astronomie... Český dokument (2018)

TV Prima ZOOM, neděle 18. března 2018, 20:00 ...

Dotazy
Nenašli jste odpověď na Vaši otázku na webu Sisyfa ?

Pište na dotazy@sisyfos.cz
Volejte na 776 306 185


Čtěte Dotazy čtenářů
Přednášky v AV ČR
02.01.2018 9315 hits
Přednášky Sisyfa v AV ČR v roce 2018

Přednášky cyklu Věda kontra iracionalita se v roce 2018 konají tradičně v budově Akademie věd ČR na Národní třídě 3 v Praze 1, a to v místnosti 206 od 17 hodin. Po přednáškách následuje diskuze.

Středa 17. 10. 2018, 17:00 hodin
Jakub Kroulík (Falešní hráči): Hypnóza - fenomén známý i ...

Přednášky ostatní
27.09.2018 2607 hits
Kladno - 9. října 2018

Pozvánka na přednášku Klubu Sisyfos

Fermiho paradox

Přednáší

Mgr. Tomáš Petrásek
Fyziologický ústav AV ČR

Kdy?

úterý 9. října 2018 od 17.00

Kde?

Gymnázium Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573, posluchárna ve 2.p., číslo dveří 48 (ve 2. ...

Přístupy od 3/2006
5621253
TOPlist
Statistika od
25.05.2006

ADMINISTRACE